درخواست مشارکت

صفحه اصلیدرخواست مشارکت

درخواست همکاری در زمینه صادرات و واردات

شاهراه امید باتکیه‌ بر تجربیات و دانش فنی خود، خدمات مشاوره‌ای در زمینه صادرات به شرکت‌ها و کارخانه‌ها ارائه می‌دهد. این خدمات شامل مشاوره در زمینه بازاریابی، تنظیم اسناد صادراتی و همچنین مشاوره در زمینه ترجمه مستندات صادراتی می‌شود.